Vladimiras

LAIMONAS INIS. ŽINOMAS NEŽINOMAS DONELAITIS

Po ši? žem? negali keliauti nesijaudindamas. Tiek daug gird?ta, skaityta, kažkada ?ia b?ta… Dažnai Mažoji Lietuva vadinama m?s? literat?ros lopšiu. Ir neperd?tai. 1547 m. ?ia pasirod? pirmoji lietuviška knyga – Martyno Mažvydo „Katekizmusa prasti žadei“, kiek v?liau – pirmas lietuviškas Biblijos vertimas, Kristijonas Donelaitis paraš? „Metus“ – pirm?j? lietuvišk? beletristikos k?rin?, Danielius Kleinas – pirm?j? …

LAIMONAS INIS. ŽINOMAS NEŽINOMAS DONELAITIS Read More »

putin

Iš Rusijos – kaltinim? lavina Europai

Rusijos užsienio reikal? ministras Sergejus Lavrovas tre?iadien? apkaltino Vakarus spaudžiant Ukrain? rinktis glaudesnius ryšius su Europa, nors Kijevas pri?m? finansin?s pagalbos pasi?lym? iš Maskvos. Rusij? „stebina bandymai atvirai spausti Ukrainos vyriausyb?, kurie t?siasi nepaisant vakar Maskvoje priimt? sprendim?“, sak? S.Lavrovas, kalb?damas Rusijos aukštuosiuose parlamento r?muose. Nenurodydamas konkre?i? šali? jis apkaltino Vakarus keliant „reikalavimus, kad Kijevas …

Iš Rusijos – kaltinim? lavina Europai Read More »

nugrivimo

Kijevo policija prad?jo baudžiam?j? tyrim? d?l Lenino paminklo nugriovimo

Kijevo policija išk?l? baudžiam?j? tyrim? d?l Lenino paminklo sunaikinimo Besarabijos aikšt?je per masinius protestus. Policija užregistravo tyrim? d?l „masini? neramum?“, Kijevo milicijos departamento atstovas sekmadien? sak? naujien? agent?rai „Interfax“. Pasak jo, kol kas nesulaikyti jokie ?tariamieji. Sekmadienio vakar? grup? nežinomo asmen? nuvert? Lenino paminkl? Besarabijos aikšt?je, esan?ioje šalia centrinio Kreš?iatiko prospekto. Krito dar vienas Leninas …

Kijevo policija prad?jo baudžiam?j? tyrim? d?l Lenino paminklo nugriovimo Read More »

model

Ukraina: daininink? Ruslana pagrasino susideginti

Ukrainie?i? daininink? Ruslana, dalyvaujanti protesto akcijoje Kijevo Nepriklausomyb?s aikšt?je, pareišk? esanti pasirengusi susideginti. Tai penktadien? praneš? portalas “Obozrevatel”. “Aš jums atvirai pasakysiu. Aš susideginsiu šioje aikšt?je, jeigu nebus permain?”, – sak? mitinguotojams atlik?ja. Paskui ji pareikalavo, kad dabartin? Ukrainos valdžia atsistatydint?. Protestuotojai jai pritar?, skanduodami “Vyriausyb? turi atsistatydinti!” Priminsime, kad žmon?s, nepatenkinti Ukrainos vyriausyb?s sprendimu …

Ukraina: daininink? Ruslana pagrasino susideginti Read More »

last

Ukrainoje per susir?mimus su milicija nukent?jo daugyb? žurnalist?

Kai gumin?mis lazdomis ginkluota Ukrainos riauši? malšinimo milicija ?m?si veiksm? prie prezidento rezidencijos Kijeve, fotografas Denysas Danko grieb?si vienintel?s po ranka buvusios ir ne kart? j? gelb?jusios priemon?s – žurnalisto pažym?jimo. „Aš žurnalistas“, – band? paaiškinti ne vien? priz? peln?s „1+1“ televizijos darbuotojas”, – bet tai nepad?jo. „O mums (necenz?rinis išsireiškimas)“, – buvo paskutin? fraz?, …

Ukrainoje per susir?mimus su milicija nukent?jo daugyb? žurnalist? Read More »