Vladimiras

news_5abd36c20f27f3373eaejpg-5abdfa2495c43

Po Velyk? – jubiliejin? karikat?r? paroda „Kad tave kur 100!“

Kadangi šiemet balandžio 1–-oji, Melagi? diena, sutampa su pirm?ja šv. Velyk? diena, humoristai nutar? juokauti šiek tiek v?liau. Balandžio 3-?j? Vilniaus Rotuš?je bus atidaryta jubiliejin?, 50-oji Lietuvos karikat?r? paroda „Kad tave kur 100!“ Parodos tema apr?pia 100 met? istorin? atkurtos valstyb?s gyvavimo laikotarp?. Daug d?mesio sutelkta ir ? ši? dien? aktualijas – emigracij?, dvigub? pilietyb?, […]

Po Velyk? – jubiliejin? karikat?r? paroda „Kad tave kur 100!“ Read More »

Paroda.Laisva-spauda-laisvas-as_lrs.lt-archyv-300x200

Spaudos atgavimo diena Seime tradiciškai minima pristatant Lietuvos žurnalist? s?jungos parod?

Geguž?s 5 d., penktadien?, 12.30 val. Lietuvos laisv?s gyn?j? galerijoje (Seimo I r?mai) vyks Lietuvos žurnalist? s?jungos organizuojamos penktos, jubiliejin?s parodos „Laisva spauda – laisvas aš!“ pristatymas. Parod?, skirt? Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, atvers Seimo narys Linas Balsys ir Nacionalin?s žurnalist? k?r?j? asociacijos tarybos nar?, žurnalist?, režisier? Aida V?želien?. Renginio dalyvius sveikins Lietuvos

Spaudos atgavimo diena Seime tradiciškai minima pristatant Lietuvos žurnalist? s?jungos parod? Read More »

poskiene

05 17. Laiko ženkl? palyt?ti (XXVII knygos m?g?j? draugijai – 85)

Dalia Poškien? XXVII knygos m?g?j? draugijos nar?, Lietuvos universitet? moter? asociacijos (LUMA) prezident?, LŽS nar? XXVII knygos m?g?j? draugija šiais metais mini ?k?rimo 85-met?. Jau dvidešimt antr? pavasar? Lietuvos knygius, kolekcininkus pakviet? tradicin?, tarptautin? knygos švent? „Laikas gyvena knygose“. Svetingoje Lietuvos respublikos istorin?je prezident?roje Kaune sve?ius pasitiko organizatori? parengta Draugijos leidini?, išleist? 1931- 2016 metais,

05 17. Laiko ženkl? palyt?ti (XXVII knygos m?g?j? draugijai – 85) Read More »

Edmundas-Unguraitis_Pirmoji-vieta_Turgus-300x265

Trak? pilyje atidaroma karikat?r? paroda „Stot! Humoras eina!“

Rugs?jo 25 d., penktadien?, 14 val. Trak? salos pilies vakarini? kazemat? 16-oje sal?je vyks  karikat?r? parodos  „Stot! Humoras eina!“ atidarymas. Parod? iškilmingai atidarys LR teisingumo ministras Juozas Bernatonis ir Trak? rajono savivaldyb?s mer? Edita Rudelien?. Teism? darbas dar ir šiandien visuomen?je yra apipintas gandais ir neb?tomis istorijomis apie galimybes išsisukti nuo teisingumo ir nupirktais sprendimais. Tokie

Trak? pilyje atidaroma karikat?r? paroda „Stot! Humoras eina!“ Read More »

5_147

J?ros švent?je – karikat?r? paroda

Klaip?da kelia balt? bur?! Penktadien? startuoja didžiausia ir gražiausia vasaros fiesta – J?ros švent?. Daugyb? rengini? kasmet dovanojanti švent? ir š? kart? stebins naujais meniniais projektais, turtingais teatral? pasirodymais, vargon? muzikos koncertais bei geriausi? šalies karikat?rist? darbais. Kvies karikat?r? paroda J?ros švent?s organizatoriai ir Nacionalin? karikat?rist? asociacija „Humor sapiens“ jau šiandien, liepos 23-?j?, 17.30 val.

J?ros švent?je – karikat?r? paroda Read More »

83

Kvie?ia karikat?r? paroda „Stot! Humoras eina!“

Geguž?s 20 d., tre?iadien?, 14 val. Kauno miesto muziejuje (M.Valan?iaus g. 6) atidaroma karikat?r? paroda teisingumo tema „Stot! Humoras eina!“. Teisingumo ministerija, bendradarbiaudama su Nacionaline karikat?rist? asociacija „Humor Sapiens“, organizuoja karikat?r? parod? teisingumo tema „Stot! Humoras eina!“. Teism? darbas dar ir šiandien visuomen?je yra apipintas gandais ir neb?tomis istorijomis apie galimybes išsisukti nuo teisingumo ir nupirktais

Kvie?ia karikat?r? paroda „Stot! Humoras eina!“ Read More »

rasa

Kandus humoras gali pad?ti teisingumui

‘Stot! Humoras eina!’ – persp?jami nusikalsti linkstantys ir nuo teisingumo norintys išsisukti pilie?iai. Teismo sal?je ?prastas posakis š?kart buvo perkurtas kaip karikat?r? parodos pavadinimas. Parodoje humoro jausm? demonstruoja ne tik profesional?s dailininkai, bet ir nuteistieji. Karikat?r? parod? teisingumo tema „Stot! Humoras eina!“ balandžio 1-osios proga organizavo Teisingumo ministerija, bendradarbiaudama su Nacionaline karikat?rist? asociacija „Humor Sapiens“,

Kandus humoras gali pad?ti teisingumui Read More »

30

Karikat?ristai ? teisinink? darb? pažvelg? su humoru

Teisingumo ministerija, bendradarbiaudama su Nacionaline karikat?rist? asociacija „Humor Sapiens“, Vilniuje pristat? satyrini?, humoristini? piešini? ir karikat?r? parod? teisingumo tema „Stot! Humoras eina!“. Teism? darbas dar ir šiandien visuomen?je yra apipintas gandais ir neb?tomis istorijomis apie galimybes išsisukti nuo teisingumo ir nupirktais sprendimais. Šie stereotipai inspiravo karikat?r? parodos „Stot! Humoras eina!“ id?j?. Profesional?s karikat?ristai ir laisv?s

Karikat?ristai ? teisinink? darb? pažvelg? su humoru Read More »

gatis-sluka120202-3-45249126

Latvij? viesosies Baltijas valstu karikat?ru izst?de

Otrdien, 25. novembr? plkst. 17 tirdzniec?bas centr? “Galerija Centrs” tiks atkl?ta karikat?ras m?kslai velt?ta izst?de Baltijasvalstu karikat?ra, kur? b?s skat?mi Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Krievijas talant?g?ko karikat?ristu m?kslas darbi. Izst?d? iek?autas Latvij? popul?r?ko karikat?ristu Gata Š??kas, Zemgus Zahar?na un Ernesta K?avi?a izteiksm?g?k?s karikat?ras. Karikat?ras izst?d? b?s skat?mi devi?padsmit m?kslinieku darbi, kuri izst?des veidot?jiem nodevuši vi?upr?t

Latvij? viesosies Baltijas valstu karikat?ru izst?de Read More »

44101a17f9106019f25a5d65a81f20ae818ef041_article_scale

LINKSMA KARIKAT?R? PARODA „KLAIP?DOS GALERIJOJE“ SKELBS J?ROS ŠVENT?S PRADŽI?

J?ros švent?s organizatoriai ir Nacionalin? karikat?rist? asociacija „Humor sapiens“ š? ketvirtadien?, 16 val. kvie?ia visus ? parodos „Humoristinis brizas“ atidarym? „Klaip?dos galerijoje“ (Darž? g. 10 / Bažny?i? g. 4). Parodoje lankytojai išvys šmaikš?ius karikat?rist? piešinius j?rini? tradicij?, laiv?, uosto ir buri? romantizmo tema. „Pavieni? karikat?rist? ir J?ros švent?s bendradarbiavimo atvej? tikriausiai b?ta ir anks?iau, ta?iau

LINKSMA KARIKAT?R? PARODA „KLAIP?DOS GALERIJOJE“ SKELBS J?ROS ŠVENT?S PRADŽI? Read More »