Vladimiras

44101a17f9106019f25a5d65a81f20ae818ef041_article_scale

LINKSMA KARIKAT?R? PARODA „KLAIP?DOS GALERIJOJE“ SKELBS J?ROS ŠVENT?S PRADŽI?

J?ros švent?s organizatoriai ir Nacionalin? karikat?rist? asociacija „Humor sapiens“ š? ketvirtadien?, 16 val. kvie?ia visus ? parodos „Humoristinis brizas“ atidarym? „Klaip?dos galerijoje“ (Darž? g. 10 / Bažny?i? g. 4). Parodoje lankytojai išvys šmaikš?ius karikat?rist? piešinius j?rini? tradicij?, laiv?, uosto ir buri? romantizmo tema. „Pavieni? karikat?rist? ir J?ros švent?s bendradarbiavimo atvej? tikriausiai b?ta ir anks?iau, ta?iau …

LINKSMA KARIKAT?R? PARODA „KLAIP?DOS GALERIJOJE“ SKELBS J?ROS ŠVENT?S PRADŽI? Read More »

956a54aded920fae8328bb0179d07bac31091238_article_scale

KARIKAT?RA TURI SKAMB?TI LYG STIKLAS

Šaipokais save vadinantys karikat?rininkai atšvent? jau 43-i?j? sukakt?. Pirmoji karikat?r? paroda Kaune surengta 1971 m. Kauno senamiestyje veikusiame jaunimo klube „Žilvinas“, v?liau – „Santakos“ kino teatre, Nacionaliniame M. K. ?iurlionio dail?s muziejaus Velni? muziejuje. Aktyviausi šaipok? klubo nariai: Saulius Medžionis, Algirdas Radvilavi?ius, Algimantas Snarskis, Vladimiras Beresniovas, Edmundas Unguraitis, Jonas Varnas, Marta Valaikien?…Vien? iš j? – …

KARIKAT?RA TURI SKAMB?TI LYG STIKLAS Read More »

LAIMONAS INIS. ŽINOMAS NEŽINOMAS DONELAITIS

Po ši? žem? negali keliauti nesijaudindamas. Tiek daug gird?ta, skaityta, kažkada ?ia b?ta… Dažnai Mažoji Lietuva vadinama m?s? literat?ros lopšiu. Ir neperd?tai. 1547 m. ?ia pasirod? pirmoji lietuviška knyga – Martyno Mažvydo „Katekizmusa prasti žadei“, kiek v?liau – pirmas lietuviškas Biblijos vertimas, Kristijonas Donelaitis paraš? „Metus“ – pirm?j? lietuvišk? beletristikos k?rin?, Danielius Kleinas – pirm?j? …

LAIMONAS INIS. ŽINOMAS NEŽINOMAS DONELAITIS Read More »

putin

Iš Rusijos – kaltinim? lavina Europai

Rusijos užsienio reikal? ministras Sergejus Lavrovas tre?iadien? apkaltino Vakarus spaudžiant Ukrain? rinktis glaudesnius ryšius su Europa, nors Kijevas pri?m? finansin?s pagalbos pasi?lym? iš Maskvos. Rusij? „stebina bandymai atvirai spausti Ukrainos vyriausyb?, kurie t?siasi nepaisant vakar Maskvoje priimt? sprendim?“, sak? S.Lavrovas, kalb?damas Rusijos aukštuosiuose parlamento r?muose. Nenurodydamas konkre?i? šali? jis apkaltino Vakarus keliant „reikalavimus, kad Kijevas …

Iš Rusijos – kaltinim? lavina Europai Read More »

nugrivimo

Kijevo policija prad?jo baudžiam?j? tyrim? d?l Lenino paminklo nugriovimo

Kijevo policija išk?l? baudžiam?j? tyrim? d?l Lenino paminklo sunaikinimo Besarabijos aikšt?je per masinius protestus. Policija užregistravo tyrim? d?l „masini? neramum?“, Kijevo milicijos departamento atstovas sekmadien? sak? naujien? agent?rai „Interfax“. Pasak jo, kol kas nesulaikyti jokie ?tariamieji. Sekmadienio vakar? grup? nežinomo asmen? nuvert? Lenino paminkl? Besarabijos aikšt?je, esan?ioje šalia centrinio Kreš?iatiko prospekto. Krito dar vienas Leninas …

Kijevo policija prad?jo baudžiam?j? tyrim? d?l Lenino paminklo nugriovimo Read More »

model

Ukraina: daininink? Ruslana pagrasino susideginti

Ukrainie?i? daininink? Ruslana, dalyvaujanti protesto akcijoje Kijevo Nepriklausomyb?s aikšt?je, pareišk? esanti pasirengusi susideginti. Tai penktadien? praneš? portalas “Obozrevatel”. “Aš jums atvirai pasakysiu. Aš susideginsiu šioje aikšt?je, jeigu nebus permain?”, – sak? mitinguotojams atlik?ja. Paskui ji pareikalavo, kad dabartin? Ukrainos valdžia atsistatydint?. Protestuotojai jai pritar?, skanduodami “Vyriausyb? turi atsistatydinti!” Priminsime, kad žmon?s, nepatenkinti Ukrainos vyriausyb?s sprendimu …

Ukraina: daininink? Ruslana pagrasino susideginti Read More »

last

Ukrainoje per susir?mimus su milicija nukent?jo daugyb? žurnalist?

Kai gumin?mis lazdomis ginkluota Ukrainos riauši? malšinimo milicija ?m?si veiksm? prie prezidento rezidencijos Kijeve, fotografas Denysas Danko grieb?si vienintel?s po ranka buvusios ir ne kart? j? gelb?jusios priemon?s – žurnalisto pažym?jimo. „Aš žurnalistas“, – band? paaiškinti ne vien? priz? peln?s „1+1“ televizijos darbuotojas”, – bet tai nepad?jo. „O mums (necenz?rinis išsireiškimas)“, – buvo paskutin? fraz?, …

Ukrainoje per susir?mimus su milicija nukent?jo daugyb? žurnalist? Read More »