news_5abd36c20f27f3373eaejpg-5abdfa2495c43

Po Velyk? – jubiliejin? karikat?r? paroda „Kad tave kur 100!“

Kadangi šiemet balandžio 1–-oji, Melagi? diena, sutampa su pirm?ja šv. Velyk? diena, humoristai nutar? juokauti šiek tiek v?liau. Balandžio 3-?j? Vilniaus Rotuš?je bus atidaryta jubiliejin?, 50-oji Lietuvos karikat?r? paroda „Kad tave kur 100!“ Parodos tema apr?pia 100 met? istorin? atkurtos valstyb?s gyvavimo laikotarp?. Daug d?mesio sutelkta ir ? ši? dien? aktualijas – emigracij?, dvigub? pilietyb?, pilietiškumo stok?, korupcij?, sveikatos apsaug?, santykius su kaimynin?mis valstyb?mis. Parodoje didelis akcentas skirtas Respublikos herbui Vy?iui su jo interpretacijomis. Parodos dalyviai: Alvydas Ambrasas, Vincas Bareikis, Antanas Bartaši?nas, Vladimiras Beresniovas, Ilja Bereznickas, Jurijus Dobrovolskis, Rimantas Dovyd?nas, Vidmantas Eidukaitis, Raimondas Franckevi?ius, Andrius Gruzdaitis, Šar?nas Jakštas, Antanas Jankauskas, Alvydas Jonaitis, Martynas Juchnevi?ius, Juozas Juozapavi?ius, Vladas Kudaba, Jonas Lenkutis, Ojaras Mašidlauskas, Saulius Medžionis, Mindaugas Milinavi?ius, Amalijus Narbutas, Justina Puidokait?, K?stutis Šiaulytis, Rusn? Šimulynait?, Algimantas Snarskis, Gintautas Stankevi?ius, Edmundas Unguraitis, Ram?nas Vaitkus, Jonas Varnas, Evaldas V?g?l?, Rolandas Vi?ys, Adomas Žilinskas, Jok?bas Zov?.