vaikiskos-knygos-alkas-lt-j-vaiskuno-nuotr-1200-e1459332174290-300x253

Populiariausi? autori? ir knyg? dešimtukai: k? skaito bibliotek? lankytojai?

Asociacija LATGA pra?jusi? savait? Kult?ros ministerijai pateik? autorinio atlyginimo paskirstymo už knyg? ir kit? leidini? panaud? bibliotekose 2016 m. ataskait?. Remiantis jos duomenimis, tradiciškai buvo sudaryti populiariausi? autori? ir knyg? dešimtukai.

Paaišk?jo, kad pra?jusiais metais, kaip ir 2015-aisiais, daugiausiai kart? iš lietuvi? autori? skaitytos vaik? ir paaugli? rašytojo Vytauto Ra?icko knygos. Antr?j? viet? skaitomiausi? bibliotekose lietuvi? grožin?s literat?ros autori? s?raše už?m? populiariosios Kak?s Mak?s nuotyki? autor? Lina Žutaut?.   Populiariausi? lietuvi? ir užsienio grožin?s ir mokslin?s/dalykin?s literat?ros autori? bei vert?j?, o taip pat knyg? dailinink? ir iliustruotoj? dešimtukai sudaryti remiantis 64 bibliotek?, kuriose ?diegta Lietuvos integrali bibliotek? informacin? sistema (LIBIS), pateiktais duomenimis.

2016 MET? POPULIARIAUSI? AUTORI? DEŠIMTUKAI

GROŽIN?S LITERAT?ROS AUTORIAI  
1. Vytautas Ra?ickas
2. Lina Žutaut?
3. Romualdas Granauskas
4. Irena Buivydait?-Kup?inskien?
5. Vytautas V. Landsbergis
6. Elena De Strozzi
7. Jolita Herlyn
8. Algimantas ?ekuolis
9. Selemonas Paltanavi?ius
10.  R?ta Vanagait?

POPULIARIAUSIOS LIETUVI? AUTORI? GROŽIN?S LITERAT?ROS KNYGOS 
1. R?ta Vanagait? „Ne bob? vasara“
2. Jurgis Kun?inas „T?la“
3. Lina Žutaut? „Kak? Mak? ir pavogtas laikas“
4. Lina Žutaut? „Kak? Mak? ir svajoni? gimtadienis“
5. Rebeka Una „Atjunk“
6. R?ta Vanagait? „M?siškiai“
7. Jolita Herlyn „Svaigulys“
8. Nijol? Narmontait? „Aktoriai, režisieriai ir studentai“
9. Romualdas Granauskas „Gyvenimas po klevu“
10. Aldona Ruseckait? „Žemait?s paslaptis“

MOKSLIN?S LITERAT?ROS AUTORIAI
1. Viktorija Daujotyt?
2. Junona Silvija Almonaitien?
3. Rosita Lekavi?ien?
4. Dalia Antinien?
5. Vitalija Bagdži?nien?
6. Filomena Taunyt?-Paškonien?
7. Algimantas Sakalas
8. Arvydas Pajuodis
9. Vytautas Pranulis
10. Rita Žukauskien?

POPULIARIAUSIOS LIETUVI? AUTORI? MOKSLIN?S, DALYKIN?S LITERAT?ROS KNYGOS  
1. Rita Žukauskien? „Raidos psichologija“
2. Vytautas Pranulis, Arvydas Pajuodis, Regina Virvilait?, Sigitas Urbonavi?ius „Marketingas“
3. Zita Vasiliauskait?, Rosita Lekavi?ien?, Junona Silvija Almonaitien?, Dalia Antinien? „Bendravimo psichologija šiuolaikiškai“
4. Filomena Taunyt?-Paškonien? „7 nuod?m?s ir 12 lig?“
5. Algimantas Sakalas „Personalo vadyba“
6. Alfonsas Laurinavi?ius ir Roma Jusien? „Psichologija“ ir Filomena Taunyt?-Paškonien? „ 9/10 laim?s“
7. Autori? kolektyvas „Baudžiamoji teis?. Specialioji dalis“
8. Zigmas Vitkus „Lietuvos istorija“
9. Visvaldas Legkauskas „Socialin? psichologija“
10. Filomena Taunyt?-Paškonien? „Laimingas seneli? gyvenimas“

POPULIARIAUSIOS UŽSIENIO AUTORI? GROŽIN?S LITERAT?ROS KNYGOS
1. Tesa Geritsen (Tess Gerritsen) „Numirti dar kart?“ (Vert?jas Jonas ?eponis)
2. Diana ?emberlein (Diane Chamberlain) „Nutraukta tyla“ (Vert?ja Regina Šeškuvien?)
3. Santa Montefiore „Senojo švyturio paslaptis“ (Vert?jos Aušra Kaziukonien? ir Viktorija Uz?lait?)
4. Džodžo Mojes (Jojo Moyes) „Šokanti su žirgais“ (Vert?jas Ugnius Keturakis)
5. Mari Higins Klark (Mary Higgins Clark) „Naktis – mano metas“ (Vert?jas Vytautas Petrukaitis)
6. Lisa Gardner „Pragaišties liepsnose“ (Vert?ja Agn? Šeibokait?)
7. Loranas Gunele (Laurent Gounelle) „Dievas visada keliauja incognito“  (Vert?ja Lina Perkauskyt?)
8. Santa Montefiore „Prarastos meil?s j?ra“ (Vert?ja Ramun? Vaskelait?)
9. Diana ?emberlein (Diane Chamberlain) „Slapti gyvenimai“ (Vert?ja Regina Šeškuvien?)
10. Harlanas Kobenas (Harlan Coben) „Ilgiuosi tav?s“ (Vert?ja Rasa Stašyt?)

UŽSIENIO GROŽIN?S LITERAT?ROS VERT?JAI  
1. Danguol? Žalyt?
2. Teodoras ?etrauskas
3. ViktorijaUz?lait?-Kirilova
4. Zita Marys
5. Jonas ?eponis
6. Jurgis Gimberis
7. Simona Kaziukonyt?
8. Vytautas Petrukaitis
9. Regina Šeškuvien?
10. Bronius Bružas

GROŽIN?S LITERAT?ROS KNYG? DAILININKAI  
1. Deimant? Rybakovien?
2. Agnius Tarabilda
3. Zigmantas Butautis
4. Asta Puikien?
5. Judita Židži?nien?
6. Asta Rastauskien?
7. Jok?bas Jacovskis
8. Andrius Morkeli?nas
9. Kotryna Šeibokait?
10. Egl? Gelaži?t?-Petrauskien?

GROŽIN?S LITERAT?ROS KNYG? ILIUSTRUOTOJAI
1. Lina Žutaut?
2. Alfreda Steponavi?ien?
3. K?stutis Kasparavi?ius
4. Sigut? Ach
5. Romas Orantas
6. Lina Eitmantyt?-Valužien?
7. Irmina D?d?nien?
8. Vladimiras Beresniovas
9. Aušra ?apskyt?-Šarauskien?
10. Ilja Bereznickas

Autoriams – 8,4 proc. daugiau nei pernai

Autoriai, kurie registruoja savo k?rinius Asociacijos LATGA duomen? baz?je ir kuri? k?riniai bent syk? buvo paimti bibliotekose, dalyvauja kompensacinio atlyginimo už knyg? ir kit? leidini? panaud? bibliotekose paskirstyme.

Autoriams paskirstyti 222 839 eurai, t. y. 17 207 eurais (beveik 8,4 proc.) daugiau nei pra?jusiais metais (2015 m. autoriams paskirstytas kompensacinis atlyginimas sudar? 205 632 eurus). Iš j? Lietuvos autoriams paskirstyta 220 396 eurai (2015 m. – 204 677), užsienio autoriams – 2442 eurai (2015 m. – 954 eurai).   2016 met? kompensacinio atlyginimo už knyg? panaud? paskirstyme dalyvavo 1469 Lietuvos autoriai ir  388 užsienio autoriai (19 j? atstovauja Airijos kolektyvinio administravimo bendrija (The Irish Copyright Licensing Agency), 369 – Didžiosios Britanijos kolektyvinio administravimo bendrija (ALCS).

Kompensacinis atlyginimas buvo paskirstytas 1542 autoriams. 314 autori? knygos nebuvo paimtos skaityti n? vieno karto. Kompensacinio atlyginimo paskirstyme dalyvavo 1250 knyg? tekst? autoriai, 450 vert?jai, 120 iliustruotojai ir 36 knygos dailinink?. Per 2016 metus užregistruoti 483 nauji autoriai.

2016 m. kompensacinis atlyginimas paskirstytas taip: knyg? tekst? autoriams – 76 084 eurai (2015 m. 65 407 eurai), vert?jams – 124 460 eur? (2015 m. – 120 523 eurai), iliustruotojams ir knyg? dailininkams – 22 143 eurai (2015 m. – 19563 eurai), meno album? autoriams – 150 eur? (2015 m. – 137 eurai).

Tam, kad gaut? kompensacin? atlyginim? už savo k?rini? panaud? bibliotekose, knyg? autoriams ir bendraautoriams LATGA nariais tapti neb?tina, pakanka tiesiog užpildyti atitinkamas paraiškos formas, kurias galima rasti www.latga.lt. Visi autoriai, gaunantys atlyginim? už knyg? ir kit? leidini? panaud? bibliotekose, taip pat dalyvauja kompensacinio atlyginimo už k?rini? reprografin? atgaminim? paskirstyme. Atlyginimas paskirstomas kart? per metus.