Paroda.Laisva-spauda-laisvas-as_lrs.lt-archyv-300x200

Spaudos atgavimo diena Seime tradiciškai minima pristatant Lietuvos žurnalist? s?jungos parod?

Geguž?s 5 d., penktadien?, 12.30 val. Lietuvos laisv?s gyn?j? galerijoje (Seimo I r?mai) vyks Lietuvos žurnalist? s?jungos organizuojamos penktos, jubiliejin?s parodos „Laisva spauda – laisvas aš!“ pristatymas. Parod?, skirt? Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, atvers Seimo narys Linas Balsys ir Nacionalin?s žurnalist? k?r?j? asociacijos tarybos nar?, žurnalist?, režisier? Aida V?želien?. Renginio dalyvius sveikins Lietuvos žurnalist? s?jungos pirmininkas Dainius Radzevi?ius.

Ši? met? paroda yra ypatinga. Tai – meno ir poezijos simbioz?, nes dailinink? k?riniuose atsispindi žurnalist? poezija.

2014 m. išleista Lietuvos žurnalist? poezijos rinktin? „Sušvieski, Saule” ?kv?p? jubiliejinio renginio tem?. Žurnalist? vieno eil?raš?io knygoje publikuojami 104 autoriai, kurie dirba ar dirbo žiniasklaidoje. ? kvietim? dalyvauti parodoje atsiliep? 26 menininkai. Jiems buvo suteikta galimyb? patiems išsirinkti širdžiai ir dvasiai priimtinas eiles.

Parodoje „Laisva spauda – laisvas aš!“ eksponuojami 26 meno žurnalist? eil?raš?iai, kuriuos suk?r? Aist? Noreikait?, Alfonsas Nakas, Albertas Vaidila, Algimantas Jasulaitis, Audron? Šimaityt?, Balys Auginas, Birut? Kalvaityt?-Pavlovien?, Bronius Slavinskas, Gediminas Griškevi?ius, Goda Ferensien?, Irna Laboke, Juozas Elekšis, J?rat? Abla?inskait?, Kazimieras Vilius Laužikas, Kristina Buidovait?, Laima Verbliugevi?i?t?-Sendrauskien?, Leonardas Kazimieras Andriekus, Loreta Ripkyt?, Perpetua Dumšien?, Petras Babickas, Ramut? Dabregait?-Šimelien?, Regina Jaku?i?nait?-Kubertavi?ien?, Romualdas Tup?iauskas, Stasys Laucius, Vytautas Barauskas, Vladimiras Beresniovas.

Dail?s k?rinius, sukurtus pagal eil?raš?ius eksponuoja menininkai: Agn? Varpukevi?i?t?, Agn? Verksnyt?, Aida V?želien?, Albertas Vaidila, Aliona Pavliukovi?, Andrius Makarevi?ius, Aušra Šiaulyt?, Birut? Ašmonien?, Daiva Margien?, Giedr? Riškut?, Irena Januševi?ien?, Irina Amosova-Novikova, Jolanta Kanapickait?, Junija Galejeva, Laura Zaveckait?, Ligita Juknevi?i?t?, Lina Vaišnyt?, Modestas Malinauskas, Piotras Kostinas, Regina Jaku?i?nait?-Kubertavi?ien?, Regina Siira, Renata Pribušauskien?, R?ta Montvilien?, Sandra Vydmont?, Sigita Jakutyt?, Vygantas V?jas.

Paroda Lietuvos laisv?s gyn?j? galerijoje bus eksponuojama iki geguž?s 22 d. J? apži?r?ti galima penktadieniais atvir? dur? valand? metu nuo 11 iki 15 val.