last

Ukrainoje per susir?mimus su milicija nukent?jo daugyb? žurnalist?

Kai gumin?mis lazdomis ginkluota Ukrainos riauši? malšinimo milicija ?m?si veiksm? prie prezidento rezidencijos Kijeve, fotografas Denysas Danko grieb?si vienintel?s po ranka buvusios ir ne kart? j? gelb?jusios priemon?s – žurnalisto pažym?jimo. „Aš žurnalistas“, – band? paaiškinti ne vien? priz? peln?s „1+1“ televizijos darbuotojas”, – bet tai nepad?jo.

„O mums (necenz?rinis išsireiškimas)“, – buvo paskutin? fraz?, kuri?, prieš parbloškiamas ant žem?s, išgirdo žurnalistas.

Apie žiaurias ir pavojingas darbo s?lygas Kijeve skelbia kyivpost.com.

Riauši? malšinimo milicijos b?rys aktyvi? veiksm? prieš protestuotojus ?m?si gruodžio 1 –osios 17 valand? vakaro. Nemenka dalis protesto dalyvi? ir patys buvo ginkluoti akmeninis, atsigabeno ir ekskavatori?.

Tr?kus kantrybei, milicijos pareig?nai muš? visus iš eil?s. D. Danko buvo iš keli? dešim?i? žmoni?, sm?giais pavaišint? prie Rašytoj? s?jungos pastato Bankovos gatv?je.

„Visi iki vieno pro mane skub?j? pareig?nai trenk? man gumine lazda. Iš viso gavau 30 sm?gi?. Sm?giavo ? galv?, kr?tin?, rankas“, – teigia žurnalistas, kurio galv? puošia 7 si?l?s.

Žiniasklaidos prievaizdas „Telekrytyka“ sudar? nukent?jusi? žurnalist? ir spaudos fotograf? s?raš? – jame iš viso 35 žmon?s. „New York Times“ fotografas Josephas Sywenkyj buvo sužeistas, kai jam ? veid? pataik? gabalas garsin?s granatos, teigia jo kolega. „Ukrainska Pravda“ portalo ir „Hromadske TV“ reporteris Mustafa Nayemanas, kuris pats ragino žmones surengti protesto akcij?, kur? v?liau lapkri?io 21 dien? virto „Euromaidan“ protestu, buvo sužeistas akmens, sviesto vieno iš protestuotoj?. Policijos pareig?nai j? dar pavaišino ir ašarin?mis dujomis.

Dauguma žurnalist? nukent?jo b?tent nuo svaidom? akmen?, ašarini? duj? ir garso granat?. Ta?iau pasirodo vis daugiau pranešim?, jog riauši? malšinimo paj?gos specialiai smurtavo prieš žiniasklaid? – negelb?jo nei žurnalist? pažym?jimai, kuri? kaip paskutinio šiaudo grieb?si mušamieji. APF fotografas Serhij Supinskij buvo užpultas riauši? milicijos Bankovos gatv?je. Pareig?nas specialiai apgadino jo ?rang?, sudauž? blykst? ir objektyv?, teigia nukent?jusysis. „1+1“ dirbantis Dmytro Volkovas taip pat patvirtino, jog pareig?nai specialiai taik?si ? žurnalist? darbo ?rankius. Jis kaip tik išmaniuoju telefonu filmavo beprasidedan?ius susir?mimus, ta?iau vaizdo ?rašas neišliko, nes pareig?nai sudauž? žurnalisto telefon?. T? akimirk? ant vyro kaklo išdidžiai kab?jo žurnalisto pažym?jimas. „Šaukiau: k? j?s darote? Bet jis man papras?iausiai spyr? ? raktikaul?“, – savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ paraš? žurnalistas. Kai milicijos pareig?nai ?m?si aktyvi? veiksm? Bankovos gatv?je, Maksymas Kudymetsas – „The Insider“ fotografas – stov?jo išk?l?s ? virš? rankas, nor?jo parodyti, jog nekelia gr?sm?s, ta?iau pareig?nams tai buvo nei motais: jis gavo spyr? ? inkstus.

„Jis man šauk? – ant žem?s, ant žem?s, šunie. Ant žem?s, išgama“, – pareig?n? cituoja žurnalistas, kuris teigia po sm?gio parkrit?s ant žem?s. Jam pasprukti pavyko tik tuomet, kai pareig?nai ?nirš? nukreip? ? greta jo buvus? operatori?.

Vienas iš labiausiai per susir?mimus nukent?jusi?j? buvo „Euronews“ operatorius Romanas Kuprijanovas. Kai milicijos pareig?nas j? sm?giu paguld? ant grindinio, kamera ir toliau veik?. Vaizdo ?raše, kuris televizijos kanalo buvo išplatintas internete, girdimos jo aimanos. Policijos pareig?nai kol kas informacijos apie gruodžio 1-?j? nukent?jusius žurnalistus nekomentuoja.