putin

Iš Rusijos – kaltinim? lavina Europai

Rusijos užsienio reikal? ministras Sergejus Lavrovas tre?iadien? apkaltino Vakarus spaudžiant Ukrain? rinktis glaudesnius ryšius su Europa, nors Kijevas pri?m? finansin?s pagalbos pasi?lym? iš Maskvos.

Rusij? „stebina bandymai atvirai spausti Ukrainos vyriausyb?, kurie t?siasi nepaisant vakar Maskvoje priimt? sprendim?“, sak? S.Lavrovas, kalb?damas Rusijos aukštuosiuose parlamento r?muose. Nenurodydamas konkre?i? šali? jis apkaltino Vakarus keliant „reikalavimus, kad Kijevas „laisvai apsispr?st?“ Europos naudai“. „Pati ši fraz?, pats šis raginimas… atima iš suverenios valstyb?s teis? nepriklausomai spr?sti ši? situacij? ir veikti pagal savo teis?tus nacionalinius interesus“, – sak? S. Lavrovas, sakydamas Federacijos Tarybai kalb? apie užsienio politik?. Vakarai: tai skandalinga Naujas Vokietijos užsienio reikal? ministras Walteris Steinmeieris sakydamas kalb? per inauguracij? sukritikavo Rusij? už spaudim? Ukrainai d?l Asociacijos su ES sutarties. Susij? straipsniai: Rusijos paskola Ukrainai: kur atokv?pis, o kur – praraja  (99) Kas perpild? ES komisaro kantryb?s taur? d?l Ukrainos  (22) „Tiesiog skandalinga tai, kaip Rusija pasinaudojo Ukrainos ekonomin?mis problemomis savo tikslams, taip pat tam, kad neb?t? pasirašytas Asociacijos su ES susitarimas“, – teig? W. Steinmeieris, informuoja newsru.com. „Žinoma, prievartiniai Ukrainos saugumo paj?g? veiksmai prieš taikius demonstrantus taip pat skandalingi“, – prid?r? jis. Savo prisistatymo kalboje W. Steinmeieris informavo, kad ketvirtadien? vyks ? Lenkij? ir aptars situacij? Ukrainoje. Vokietijos socialdemokrat? partijos narys prad?jo eiti užsienio reikal? ministro pareigas nuo gruodžio 17 d. Jis ?jo šias pareigas 2005–2009 m. Švedijos užsienio reikal? ministras Karlas Bildtas ?sitikin?s, kad Maskvos Kijevui suteikti kreditai pristabdys ekonomines reformas. Taip jis paraš? savo paskyroje socialiniame tinklalapyje „Twitter“. „Yra rizikos, kad Rusijos ekstra kreditai Ukrainai pristabdys skubias ekonomines reformas ir b?tin? europietišk? modernizacij?. Smukimas gali užsit?sti“, – sak? jis. Primename, jog gruodžio 17 d. Maskvoje ?vyko Rusijos ir Ukrainos tarpvyriausybin?s komisijos pos?dis, kuriam pirmininkavo Rusijos ir Ukrainos prezidentai – Vladimiras Putinas ir Viktoras Janukovy?ius. Per pos?d? pasiekti keli susitarimai, konkre?iai – d?l duj? kainos sumažinimo Ukrainai iki 268,5 dolerio (672 Lt) už 1 000 kubini? metr?, taip pat Rusijos ?sigijimo Ukrainos vyriausybini? vertybini? popieri? už 15 mlrd. doleri? (37,5 mlrd. Lt). Kijevas patikino Lietuv?, kad nepasirašys suart?jimui su ES trukdan?i? susitarim? Prieš min?to komiteto pos?d? Ukrainos valdžia patikino Lietuvos URM vadov?, kad nepasirašin?s su Rusija susitarim?, trukdan?i? suart?ti su ES. Taip teig? Linas Linkevi?ius žurnalistams. „Buvau Kijeve prieš j? vykim? ? Maskv?. Man aiškiai pasak?, kad n? vienas iš 14 susitarim? neprieštaraus ?stojimo ? ES procesui. Paklausiau konkre?iau, kad skland? gandai d?l galimo iš?jimo iš Europos energetin?s bendrov?s, kas sutrukdyt? prisijungimui, atsakymas buvo „ne“, – sak? L. Linkevi?ius.

Ukraina išveng? bankroto ir socialin?s gri?ties d?l „istorin?s“ sutarties su Rusija, pagal kuri? Maskva ?sigis Ukrainos obligacij? už 15 mlrd. JAV doleri? ir sumažins duj? kainas, tre?iadien? pareišk? Ukrainos premjeras Mykola Azarovas. „Kas b?t? lauk? Ukrainos (be šios sutarties)? Atsakymas aiškus: bankrotas ir socialin? gri?tis“, – M.Azarovas sak? parlamentui. „Tai b?t? naujametin? dovan?l? Ukrainos žmon?ms“, – ironiškai prid?r? jis. Jis gyr? antradienio „istorin? sutart?“ tarp Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Ukrainos lyderio Viktoro Janukovy?iaus kaip vienintel? išeit? ekonomikos kriz?s apimtai šaliai. „Prezidentas pasiek? susitarim? nepaprastai palankiomis s?lygomis d?l Ukrainos ekonomikos kreditavimo, leidžian?io vykdyti didelio masto ekonomikos modernizacijos planus“, – pažym?jo M.Azarovas. M.Azarovas sak?, kad Ukraina jokiu b?du negal?jo pasirašyti asociacijos sutarties su Europos S?junga, nes Kijevui b?t? tek? sutikti su nepriimtinai griežtomis Tarptautinio valiutos fondo (TVF) s?lygomis vykdyti ekonomikos reformas. Jis taip pat smerk? sutart? d?l Rusijos duj? pardavimo Ukrainai, kuri? 2009 metais pasiraš? tuomet? premjer? Julija Tymošenko, v?liau nuteista kal?ti už t? žingsn?. „Prezidentas užbaig? t? šalies nacionalini? interes? išdavyst?s istorij?, (susijusi? su) tomis pa?iomis j?gomis, kurios kursto nestabilum? šiandien, – pažym?jo premjeras. – Susitarimai, kurie buvo pasirašyti (Maskvoje), suteikia geras perspektyvas Ukrainos ekonomikai. Šiandien niekas nebekelia gr?sm?s Ukrainos ekonomikos ir finans? stabilumui.“ Tuo tarpu demonstrantams, kurie tebelaiko už?m? Kijevo centrin? Nepriklausomyb?s

Tuo tarpu demonstrantams, kurie tebelaiko už?m? Kijevo centrin? Nepriklausomyb?s aikšt?, protestuodami d?l vyriausyb?s sprendimo nepasirašyti sutarties su ES, M.Azarovas paskelb? aišk? persp?jim?. Vyriausyb? dabar „niekam neleis destabilizuoti“ pad?ties šalyje, persp?jo jis. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradien? praneš?, kad ketina  už 15 mlrd. JAV doleri? iš Nacionalinio gerb?vio fondo ?sigyti Ukrainos vyriausyb?s vertybini? popieri? ir gerokai sumažinti Kijevui Rusijos duj? importo kainas, siekdamas palaikyti su sunkumais susiduriant? Ukrainos prezident? Viktor? Janukovy?i?, kurio sprendimas nepasirašyti svarbios sutarties su Europos S?junga suk?l? milžiniškus protestus šalyje. Rusija taip pat sutiko panaikinti prekybos barjerus, kuriuos suk?r? met? pradžioje, kai atrod?, kad Kijevas ruošiasi pasirašyti istorin? asociacijos sutart? su Briuseliu, kuri b?t? pirm? kart? j? išpl?šusi iš Maskvos orbitos. Rusijos pagalba gali pad?ti Kijevui atitolinti art?jan?i? finans? kriz? ir galim? nemokum?, nuo pra?jusi? met? pirmojo pusme?io d?l recesijos nepaliaujamai smunkant šalies ekonomikai. V.Putinas praneš?, kad Rusija investuos ? Ukrainos vyriausyb?s vertybinius popierius dal? savo Nacionalinio gerb?vio fondo rezerv? – 15 mlrd. JAV doleri?. “Atsižvelgiant ? Ukrainos ekonominius sunkumus, kurie didele dalimi yra susij? su pasauline finans? ir ekonomikos krize, siekiant paremti Ukrainos vyriausyb?s biudžet?, Rusija pri?m? sprendim? investuoti dal? savo rezerv? iš Nacionalinio gerb?vio fondo – 15 mlrd. JAV doleri? – ? Ukrainos vyriausyb?s vertybinius popierius”, – pareišk? V.Putinas. Rusijos finans? ministras Antonas Siluanovas pareišk?, kad Maskva investuos 15 mlrd. JAV doleri? ? Ukrainos euroobligacijas, kurias Kijevas planuoja išleisti v?liau.

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/world/is-rusijos-kaltinimu-lavina-europai.d?id=63560704