nugrivimo

Kijevo policija prad?jo baudžiam?j? tyrim? d?l Lenino paminklo nugriovimo

Kijevo policija išk?l? baudžiam?j? tyrim? d?l Lenino paminklo sunaikinimo Besarabijos aikšt?je per masinius protestus.

Policija užregistravo tyrim? d?l „masini? neramum?“, Kijevo milicijos departamento atstovas sekmadien? sak? naujien? agent?rai „Interfax“. Pasak jo, kol kas nesulaikyti jokie ?tariamieji. Sekmadienio vakar? grup? nežinomo asmen? nuvert? Lenino paminkl? Besarabijos aikšt?je, esan?ioje šalia centrinio Kreš?iatiko prospekto. Krito dar vienas Leninas Nenustatyti asmenys nakt? ? pirmadien? Ukrainos Kotovsko mieste, esan?iame Odesos srityje, išniekino viename iš miesto park? prie geležinkelinink? klubo esant? paminkl? Vladimirui Leninui, skelbia pravda.com.ua. Apie išniekint? paminkl? vietos milicij? informavo gyventojai, patvirtino Vidaus reikal? ministerijos skyriaus Odesos srityje pareig?nai. ? incidento viet? atvyk? milicininkai nustat?, jog nuo paminklo, kuris ?kurdintas ant betoninio postamento, nudaužtas biustas. Statulos biusto dalys gul?jo prie postamento. Susij? straipsniai: L. Linkevi?ius tikisi, kad ukrainie?iai neapsiribos Lenino nuvertimu  (346) Ukrainos deputatas si?lo ne?sileisti užsienio politikos technolog?  (12) Kaip teigia pareig?nas, prad?tas tyrimas d?l chuliganizmo. Informuojama, jog pareig?nai intensyviai ieško ?tariam?j?, gal?jusi? ?vykdyti š? nusikaltim?. Vyksta tyrimas. Ukrainos saugumo tarnyba prad?jo tyrim? d?l m?ginimo ?vykdyti perversm? Ukrainos saugumo tarnyba prad?jo tyrim? prieš opozicij? d?l tariamo m?ginimo ?vykdyti perversm?. Kalbama apie tam tikr? politik? nelegalius veiksmus, kuri? tikslas – perimti valdži? valstyb?je, sak? tarnybos atstov?, ta?iau pavardži? ne?vardijo. Gali b?ti, kad ?ia turima omenyje buvusio užsienio reikal? ministro ir vieno dabartini? opozicijos lyderi? Arsenijaus Jaceniuko raginim? blokuoti vyriausybin? kvartal? Kijeve. Po didelio mitingo, kuriame dalyvavo šimtai t?kstan?i? žmoni?, opozicija sekmadien? barikadomis užtv?r? kelis vyriausybinius pastatus. Eurointegracijos šalininkai blokavo gatves ir šaligatvius medži? kamienais, didel?mis palapin?mis ir automobiliais. „Mes tai darome, kad prezidentas Viktoras Janukovy?ius pagaliau išgirst? m?s? reikalavimus“, – sak? Vitalijus Kly?ko. Prokurat?ros ?galiojim? turinti saugumo tarnyba SBU pareišk?, kad už m?ginim? ?vykdyti perversm? gali b?ti skirta nuo 5 iki 10 met? laisv?s at?mimo bausm?.

Jau tris savaites žmon?s Ukrainoje masin?se demonstracijose protestuoja prieš prorusišk? šalies vadovyb?s kurs?. Per vien? didžiausi? pastar?j? met? masini? protest? vyriausyb?s priešininkai sekmadien? reikalavo nauj? rinkim?. Pasak A. Jaceniuko, demonstrantai turi sutrukdyti V. Janukovy?iui parduoti Ukrain? Rusijai. V. Kly?ko ragino prad?ti visuotin? streik?. Protestuotojai sekmadien? nuvert? Kijevo centre stov?jusi? 3,5 metro aukš?io Lenino statul?. Grup? užsimaskavusi? demonstrant? užmet? tros? ant paminko ir j? apvert?, sak? milicijos atstovas. Lenino statula stov?jo maždaug už kilometro nuo Nepriklausomyb?s aikšt?s. Ukrainos nacionalistus jau seniai erzina soviet? revoliucijos lyderio paminklas. J? nežinomi asmenys buvo išniekin? ir 2009-aisiais. Tuo tarpu Europos S?junga (ES) paskelb? apie tarpininkavimo misij?. Europos Komisijos duomenimis, netrukus pokalbi? ? Kijev? vyks ES užsienio reikal? ?galiotin? Catherine Ashton. ?ia ji pad?s ieškoti b?d?, kaip išeiti iš politin?s kriz?s. Europos Komisijos vadovas Jose Manuelis Barroso per pokalb? telefonu sekmadien? paragino V. Janukovy?i? prad?ti dialog? su opozicija. Jis pabr?ž?, kad ?tampa šalyje turi b?ti sureguliuota politiniu keliu. Anot J. M. Barroso, Ukrainos žinybos turi gerbti pilie?i? laisves.