5_147

J?ros švent?je – karikat?r? paroda

Klaip?da kelia balt? bur?! Penktadien? startuoja didžiausia ir gražiausia vasaros fiesta – J?ros švent?. Daugyb? rengini? kasmet dovanojanti švent? ir š? kart? stebins naujais meniniais projektais, turtingais teatral? pasirodymais, vargon? muzikos koncertais bei geriausi? šalies karikat?rist? darbais.

Kvies karikat?r? paroda

J?ros švent?s organizatoriai ir Nacionalin? karikat?rist? asociacija „Humor sapiens“ jau šiandien, liepos 23-?j?, 17.30 val. kvie?ia visus ? parodos „Humoristinis brizas“ atidarym? „Klaip?dos galerijoje“ (Darž? g. 10 / Bažny?i? g. 4). Parodoje lankytojai išvys šmaikš?ius karikat?rist? darbus ir interpretacijas j?rine tema.

Jau antrus metus rengiama ir J?ros šventei dedikuota paroda pristato geriausius šalies karikat?ristus. Parodos atidarymo dien?, vertinimo komisija išrinks geriausiai konkurso tem? atspind?jusius darbus, j? autoriai bus apdovanoti.

Švent?s organizatori? pageidavimu, dailininkai buvo kvie?iami kurti J?ros švent?s tema – „Fiesta balt? buri? mieste“. Parodoje savo darbus pristatys: Ilja Bereznickas, Rimvydas Dovyd?nas, Jonas Lenkutis, Evaldas V?g?l?, Marta Stirbyt?-Valaikien?, Saulius Medžionis, Alvydas Ambrasas,  Jonas Varnas, Jurijus Dobravolskis, Vicas Bareikis, Edmundas Unguraitis, Vladimiras Beresniovas, Šar?nas Jakštas, Martynas Juchnevi?ius, Valdas Kudaba, Justinas Ra?inskas, Saulius Medžionis ir Algimantas Snarskis.  Paroda veiks liepos 23-31 dienomis.

Tuo tarpu Teatro aikšt?je, kuri trims J?ros švent?s dienoms taps neatpaž?stama oaze, viet? ras ?vair?s meniniai projektai. Dvi J?ros švent?s dienas ? Teatro aikšt? kvies dailininkas, vienas profesionaliausi? šalies šarž? bei karikat?r? meistr? Ram?nas Vaitkus. Naujoje j?ros švent?s erdv?je visi norintys bus kvie?iami ?ia pat nusipiešti savo šarž?, steb?ti menininko darb?.

Teatrinio veiksmo gatv?

„Teatrinio veiksmo gatv?“ – spalvingas ir unikalus, Klaip?dos teatralus vienijantis projektas. Jau 5-oji „Teatrinio veiksmo gatv?“ žada b?ti kaip niekada gausi ir ryški, o netik?ti perfomansai ir improvizacijos J?ros švent?s sve?ius žada užklupti ne tik dien?, bet ir nakt?.

Specialiai baltajai J?ros šventei gim?s Klaip?dos k?r?j? – pianisto Marijaus Ku?iko ir režisier?s Egl?s Miškinyt?s bendras meninis projektas kvies ? smagi? šventin? avanti?r?. Atsispyr? nuo užburian?ios Alessandro Baricco istorijos apie paslapting?j? pianist? Nove?ent?, sieks kurti legend? ?simyl?jusioms poroms bei smalsuoli? praeivi? miniai, išpažinti meil? ar j? prisiekti.

Vienas jauniausi? profesionali? Klaip?dos teatr? „Apeironas“ dovanos muzikines ištraukas iš premjerinio spektaklio „Miegan?ios motinos vaikai“, o Klaip?dos jaunimo teatras J?ros švent?s sve?iams pristatys lietuvi? literat?ros klasiko Kristijono Donelai?io pasak??ias, kurias papildys lietuvi? liaudies dainos.

Pantomimos teatras „A“ kvies pasivaikš?ioti „Jausm? al?jomis“. Išk?l? baltas vil?i? bures mimai keliauja per pasaul? gatv?mis, skverais ir aikšt?mis dalindami žmon?ms šypsenas ir juok?.

Profesionalus šokio teatras „PADI DAPI Fish“ pristatys interaktyv? šokio spektakl? „VVV+v“, kuriame fantastiška vaizduot?s kelion?, pilna atrakcij? bei ?vairi? spendim? paiešk?. Vienas jauniausi? ir perspektyviausi? l?li? teatr? Lietuvoje Klaip?dos l?li? teatras J?ros švent?s metu pristatys dvi gatv?s improvizacijas – „Vyras ir moteris“ bei „Marionet?s gatv?je“.

J?ros šventei žengiant ? nakt? „Teatrinio veiksmo gatv?s“ ži?rovus ?trauks fakyr? trup?s „Liepsnojantis šerkšnas“ pasirodymai. Ugn?s šou keis energingas violon?elist? – Tomo Mikalausko ir Karolio Vai?iulio duetas „Voicelless“.

Teatrinio veiksmo aikštel? ?sikurs Turgaus g. 7, priešais Klaip?dos turizmo informacijos centr? ir J?ros švent?s sve?i? lauks visomis švent?s dienomis.

Skamb?s ir vargon? muzika

Ju?ros švente?s šurmulyje, pagerbti žuvusius nuo ju?ros stichijos kvies išskirtin? vargon? muzika. Antr?j? J?ros švent?s dien?, liepos 25-?j?, 22 val., Šv. Pranciškaus Asyžie?io koply?ioje, Savanori? g. 4, skamb?s vargon? muzikos nakties koncertas „In memoriam negr?žusiems iš j?ros“. Vargonais gros išskirtinio talento jaunasis vargonininkas Michael Schöch (29 m.). Koncerto klausytojai išgirs trylika k?rini? – turting? ir audring? muzikin?s emocijos virsm? per vandens stichija?.