rasa

Kandus humoras gali pad?ti teisingumui

‘Stot! Humoras eina!’ – persp?jami nusikalsti linkstantys ir nuo teisingumo norintys išsisukti pilie?iai. Teismo sal?je ?prastas posakis š?kart buvo perkurtas kaip karikat?r? parodos pavadinimas. Parodoje humoro jausm? demonstruoja ne tik profesional?s dailininkai, bet ir nuteistieji.

Karikat?r? parod? teisingumo tema „Stot! Humoras eina!“ balandžio 1-osios proga organizavo Teisingumo ministerija, bendradarbiaudama su Nacionaline karikat?rist? asociacija „Humor Sapiens“, Ji buvo atidaryta Lietuvos dailinink? s?jungos galerijoje sostin?je, Vokie?i? gatv?je.

Filosofinis juokas Humoristini? vaizd? ekspozicijos organizatori? teigimu, teism? darbas dar ir šiandien visuomen?je yra apipintas gandais bei neb?tomis istorijomis apie galimybes išsisukti nuo teisingumo ir nupirktais sprendimais. Tokie stereotipai inspiravo karikat?r? parodos „Stot! Humoras eina!“ id?j?. Ne tik profesional?s karikat?ristai, bet ir laisv?s at?mimo ?staigose bausmes atliekantys nuteistieji buvo pakviesti su humoru pažvelgti ? teisinink? darbo kasdienyb?. Dailininkas Jonas Varnas, pristatydamas ekspozicij?, vilk?jo teis?jo mantij?, o ant galvos buvo užsimaukšlin?s ryšk? peruk?. Žurnalist?s klausiamas apie tokias drapanas, humoro meistras teig?: “Tai ?vaizdis tarp Temid?s ir teis?jo. Tokia simbioz?.” J. Varnas papasakojo, kad balandžio 1 dienos proga rengiama jau 39-oji Lietuvos karikat?r? paroda, prid?jus tarptautines, b?t? kokios 45. Pats dalyvavo visose. Per t? laik? tarp k?r?j? atsirado nemažai nauj? vard?. Humoristinius piešinius kurti prad?jo daugiau moter?. Karikat?rist? gretas papild? ir baigusieji Dail?s akademij? jaunieji kolegos. Ta?iau jiems nenusileidžia patyr? humoro vilkai.

Kaip naujien? portalui lzinios.lt su šypsena sak? vienas iš apdovanot?j? k?r?j? – dailininkas ir režisierius Ilja Bereznickas, praktiškai visada jis gauna kok? nors priz?. Štai tai prieš savait? apdovanojim? peln? Bulgarijoje, humoro sostine vadinamame Gabrove. “Ši? met? Lietuvos karikat?r? tema labai ?domi, pradedi ieškoti, kur yra blogis. Tai n?ra paprasta, reikia ?sigilinti, paži?r?ti humoristo žvilgsniu”, – kalb?jo I. Bereznickas. Klausiamas, koki? bruož? turi Lietuvos karikat?ros menas, menininkas teig?, kad, skirtingai nuo Pranc?zijos ar Amerikos, m?s? šalyje tr?ksta aštrumo politikos temomis, galb?t tod?l, kad nuo sovietini? laik? buvo ne atviro, bet pasl?pto humoro tradicija, ir jis labiau filosofinis. Per parod? „Stot! Humoras eina!“ skelbto konkurso be I. Bereznicko paskatinamuosius prizus dar laim?jo Antanas Bartaši?nas ir Juozas Juozapavi?ius, tre?i? viet? peln? Vladimiras Beresniovas, antr? – Auritas Sipaitis, o pirmosios vietos laim?tojas – Edmundas Unguraitis.

Kad teisngumo b?t? daugiau Puikiu humoro jausmu pasižymintis politikas ?eslovas Jurš?nas teig?, kad šiandien neturi reikšm?s, kas iš jo šaip?si, kas gražiai vaizdavo, nes buvo smagu. “Jei ?kasdavo ar ?geldavo, laikydavau, jog už teisyb?, vadinasi, kažk? ne taip padariau b?damas valdžioje, kad taip mane užkabino”, – sak? jis. Karikat?ros meistrus ?. Jurš?nas vadino savo bi?iuliais, pad?jusiais išvengti kai kuri? klaid?. “Man atrodo, šiandien esminis dalykas yra tas, kad Lietuvoje duonos tikrai netr?ksta, gal kai kam – pyrago su sviestu, – sak? jis. – Deja, teisingumo dar labai ir labai tr?ksta. Jeigu šiais darbais – piešiniais ir kandžiais pasteb?jimais – bus pad?ta užtikrinti daugiau teisingumo, m?s? šalis labiau klest?s.” ?. Jurš?no teigimu, karikat?ros meistrai dirba daug ir k?rybingai.

“Kiek žinau, tai yra pirmoji tokia didel? humoro paroda, susijusi su teisingumu ir teise. Nors meninink? ir teisinink? profesijos yra gana skirtingos, pad?dami vieni kitiems geriau atitinkame žmoni? l?kes?ius, geriau galime atspind?ti visuomen?s poži?r?, k? labai vaizdžiai matome šiuose k?riniuose, – per ekspozicijos atidarym? kalb?jo teisingumo ministras Juozas Bernatonis. – Vienas literat?ros klasikas yra sak?s, kad humoras – didi j?ga, ir niekas taip nesuartina žmoni?, kaip smagus bei nekandus juokas. Aš paprieštarau?iau, manau, kandus juokas suartina dar labiau. Kiek apži?r?jau parod?, kandumo ?ia pakanka. Labai svarbu, kad galime juokauti ir tokiomis temomis.”