30

Karikat?ristai ? teisinink? darb? pažvelg? su humoru

Teisingumo ministerija, bendradarbiaudama su Nacionaline karikat?rist? asociacija „Humor Sapiens“, Vilniuje pristat? satyrini?, humoristini? piešini? ir karikat?r? parod? teisingumo tema „Stot! Humoras eina!“.

Teism? darbas dar ir šiandien visuomen?je yra apipintas gandais ir neb?tomis istorijomis apie galimybes išsisukti nuo teisingumo ir nupirktais sprendimais. Šie stereotipai inspiravo karikat?r? parodos „Stot! Humoras eina!“ id?j?. Profesional?s karikat?ristai ir laisv?s at?mimo ?staigose bausmes atliekantys nuteistieji buvo pakviesti su humoru pažvelgti ? teisinink? darbo kasdienyb?.

„Atrodyt?, humoras ir teis? – dvi viena nuo kitos gan?tinai nutolusios, s?ly?io tašk? mažai teturin?ios sritys. Ta?iau b?tent karikat?ristai, pasitelkdami ?vairialypes išraiškos priemones, geba šmaikš?iai ir patraukliai atskleisti visuomen?je paplitusius stereotipus, perteikti fobijas, apnuoginti baimes ar nepasiteisinusius l?kes?ius“, – sveikindamas parodos dalyvius kalb?jo teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Parodoje eksponuojama 120 profesionali? Lietuvos karikat?rist? ir 20 laisv?s at?mimo ?staigose bausmes atliekan?i? nuteist?j? darb?.

Šiemet parodoje dalyvauja 35 karikat?ristai – tai rekordinis autori? skai?ius. Galb?t tok? gaus? meninink? b?r? pritrauk? iš pirmo žvilgsnio nesud?tinga, vis d?lto nemažai išmon?s reikalaujanti teisingumo tematika. Galima pasteb?ti, kad apie teisingum? – kaip ir krepšin? – daugelis manosi visk? žinantys“, – ?žvalgomis dalijosi vienas parodos organizatori? karikat?ristas Jonas Varnas.

Prizin? parodos fond? – 1 000 eur? – pasidalino trys vertinimo komisijos geriausiais pripažinti karikat?r? autoriai: Edmundas Unguraitis, Auritas Sipaitis, Vladimiras Beresniovas. Paskatinamieji prizai ?teikti Antanui Bartaši?nui, Juozui Juozapavi?iui ir Ilja Bereznickui.

Ekspozicija Dailinink? s?jungos galerijoje (Vokie?i? g. 2, Vilnius) veiks iki balandžio 18 d.