gatis-sluka120202-3-45249126

Latvij? viesosies Baltijas valstu karikat?ru izst?de

Otrdien, 25. novembr? plkst. 17 tirdzniec?bas centr? “Galerija Centrs” tiks atkl?ta karikat?ras m?kslai velt?ta izst?de Baltijasvalstu karikat?ra, kur? b?s skat?mi Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Krievijas talant?g?ko karikat?ristu m?kslas darbi. Izst?d? iek?autas Latvij? popul?r?ko karikat?ristu Gata Š??kas, Zemgus Zahar?na un Ernesta K?avi?a izteiksm?g?k?s karikat?ras.

Karikat?ras izst?d? b?s skat?mi devi?padsmit m?kslinieku darbi, kuri izst?des veidot?jiem nodevuši vi?upr?t izteiksm?g?kos un sava z?m?šanas stila rakstur?g?kos darbus. To organiz? Gda?skas Baltijas J?ras kult?ras centrs un Humora galerija.

Pirmoreiz skat?jumam starptautisko karikat?ras m?kslinieku darbi tika nodoti Gda?skas pils?tas iedz?vot?jiem, v?l?k t? viesoj?s Kau??, savuk?rt no 25. novembra l?dz 10. decembrim t? b?s skat?ma R?gas iedz?vot?jiem un viesiem.

Iesp?jami daž?do karikat?ras m?kslu izst?des apmekl?t?ji var?s iepaz?t caur darbiem, kas ir atkl?ti, br?vdom?gi un sp?j?gi iedvesmot vai pat ietekm?t.

Savu m?ksliniecisko skat?jumu par karikat?ru izst?dei nodevuši popul?r?kie karikat?ras m?kslinieki Latvij? Zemgus Zahar?ns, Gatis Š??ka un Ernests K?avi?š, Lietuvas p?rst?vji Alvydas Jonaitis, Vladimiras Beresniovas, Saulius Medžionis, Edmundas Unguraitis, m?kslinieki no Igaunijas Erki Evestus, Hugo Hiibus, Priit Koopel, Tarmo Vaarmets, k? ar? talant?g?kie karikat?risti no Polijas Grzegorz Szumowski, Slawomir Luczynski, Pawel Kuczynski, Jerzy Gluszek un Krievijas – Viktors Bogorads, Andrejs Popovs, Aleksandrs Sergejevs un Vja?eslavs Šilovs.